AAA
Zespół Szkół w Zembrzycach
AKTUALIZACJE - wrzesień 2020: Plan lekcji, wymagania edukacyjne 2020/2021::Wytyczne COVID-19 : PROCEDURY POSTĘPOWANIA w sytuacjach kryzysowych - zakładka w Menu głównym ::Zebranie rodziców : 14.09.2020 i 15.09.2020

Aktualności

25 października 2020 18:28 | Aktualności

ZDALNE NAUCZANIE

Dyrektor Zespołu Szkół w Zembrzycach  informuje,

że zgodnie z nowelizacją rozporządzenia  MEN 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ,

od 26 października do 8 listopada 2020 roku

uczniowie klas IV-VIII zostają objęci nauczaniem zdalnym.  

 

W związku z ponownym uruchomieniem nauczania zdalnego informuję wszystkich uczniów i rodziców, że pracujemy na platformie edukacyjnej TEAMS.

 1. Na czas nauczania zdalnego nie zmienia się podział godzin, lekcje odbywają się zgodnie z planem lekcji.
 2. Uczeń ma obowiązek zalogować w czasie rzeczywistym, w którym jest przewidziana w harmonogramie zajęć konkretna lekcja.
 3. Lekcja zdalna wideo trwa 30 minut,15 minut samodzielna praca ucznia  przeznaczona na wykonanie poleceń, ćwiczeń, zadań, notatki itp.
 4. W czasie przerw międzylekcyjnych uczeń powinien odejść od biurka/komputera i poświęcić czas na relaks, ćwiczenia.
 5. Uczeń jest zobowiązany do punktualnego rozpoczynania lekcji. Aktywnego uczestniczenia w lekcji od początku do końca, wykonywania zadań, odpowiadania na czacie (według wskazówek nauczyciela).
 6. W czasie lekcji zdalnej uczeń powinien mieć włączona kamerę i mikrofon, o używaniu ich na lekcji decyduje nauczyciel.
 7. Nauczyciel sprawdza obecność na podstawie listy obecności z dziennika. Uczeń potwierdza swoją obecność tylko i wyłącznie podczas trwania lekcji. Nauczyciel może odczytać listę obecności w dowolnym momencie lekcji, aby zweryfikować obecność ucznia na zajęciach. Brak zalogowania się na lekcję i brak dowodów na uczestniczenie w lekcji, będzie traktowane jako nieobecność ucznia.
 1. Nieobecność spowodowaną problemami technicznymi (chwilowy brak Internetu, awaria sprzętu) uczeń zgłasza przez pocztę email nauczycielowi, który wyznacza mu sposób nadrobienia zaległości, natomiast samą nieobecność na lekcji usprawiedliwia wychowawca.
 2. Materiały umieszczane na platformie są jedynie środkiem pomocniczym, nie są streszczeniem lekcji.
 3. W czasie nauczania zdalnego nauczyciel stosuje zasady oceniania wiedzy i umiejętności uczniów zawarte w wymaganiach edukacyjnych, wykorzystując pełną skalę ocen; nauczyciel stosuje w czasie nauczania zdalnego różne sposoby i metody służące do oceny wiedzy i umiejętności uczniów (w tym kartkówki, sprawdziany i testy).
 4. Na lekcjach wychowania fizycznego, plastyki, muzyki, religii, wdż w celu zaktywizowania uczniów nauczyciel może prowadzić zajęcia przy pomocy projektów edukacyjnych.
 5. Rodzice  usprawiedliwiają nieobecności u wychowawcy, jednak pojedyncze nieobecności rodzic  powinien wyjaśnić z nauczycielem uczącym. W przypadku powtarzających się nieobecności, nauczyciel informuje wychowawcę, a ten wdraża znane nam już procedury.
 6. Zajęcia pozalekcyjne : z pomocy psychologiczno – pedagogicznej , rewalidacyjne, gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, sportowe ( SKS) odbywają się na terenie szkoły, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
 7. Każdy uczeń pracujący zdalnie powinien mieć komputer lub tablet do własnego użytku.
  Rodzice, którzy nie mają możliwości zapewnienia sprzętu swojemu dziecku, mogą zwrócić się poprzez wychowawcę klasy do dyrektora z wnioskiem o wypożyczenie tabletu na czas zdalnego nauczania.
  Tablet może odebrać tylko jeden z rodziców, gdyż wymagane jest podpisanie umowy użyczenia sprzętu (proszę, aby rodzic wziął ze sobą dowód osobisty).

 

Dyrektor Zespołu Szkół  w Zembrzycach

 Elżbieta Fidelus

 

Przeczytano: 184 razy. Wydrukuj|Do góry