AAA
Zespół Szkół w Zembrzycach
Witamy na nowej stronie Zespołu Szkół w Zembrzycach::PROCEDURY POSTĘPOWANIA w sytuacjach kryzysowych - zakładka w Menu głównym lub Organizacja roku szkolnego

NA PIĄTKĘ z PLUSEM


     Uczniowie naszego Zespołu Szkół od września biorą udział w realizacji projektu "Na piątkę z plusem – wzmacnianie kluczowych kompetencji w szkołach w gminie Zembrzyce” w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.01 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.01.03 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu uczniowie mogą uczestniczyć w  zajęciach pozalekcyjnych z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,  programowania oraz indywidualnych zajęciach wyrównawczych. 

W całym projekcie bierze udział 156 uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum. (tf)


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Na piątkę z plusem – wzmacnianie kluczowych kompetencji w szkołach w gminie Zembrzyce”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji i udzielania wsparcia w ramach projektu „Na piątkę z plusem – wzmacnianie kluczowych kompetencji w szkołach w gminie Zembrzyce”. 2. Projekt „Na piątkę z plusem – wzmacnianie kluczowych kompetencji w szkołach w gminie Zembrzyce ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.01 Rozwój Kształcenia Ogólnego , Poddziałanie 10.01.03 Edukacja w szkołach prowadzonych kształcenie ogólne z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Gminę Zembrzyce. 3. Projekt realizowany jest od 01-03-2017 r. do 30-06-2018 r. 4. Działania będą realizowane dla Beneficjentów Ostatecznych, wybranych zgodnie z zasadami w trzech szkołach podstawowych oraz w jednym gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zembrzyce tj.: - Szkoła Podstawowa w Zembrzycach, - Szkoła Podstawowa w Tarnawie Dolnej, - Szkoła Podstawowa w Śleszowicach, - Gimnazjum w Zembrzycach. 5. Rekrutacja oparta jest na zasadzie równych szans w tym równości ze względu na wiek, płeć. 6. Rekrutacja odbywa się na terenie szkół biorących udział w projekcie zgodnie z niniejszym Regulaminem. 7. Dokumentację oraz inne informacje związane z rekrutacją gromadzi się w biurze projektu – Centrum Obsługi Szkół w Zembrzycach, 34-210 Zembrzyce 540.

§ 2 Słownik pojęć
Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1.Projekt – należy rozumieć projekt „Na piątkę z plusem – wzmacnianie kluczowych kompetencji w szkołach w gminie Zembrzyce”. 2.Beneficjent – Gmina Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540 3.Szkoły należy rozumieć: a) Szkoła Podstawowa w Zembrzycach, b) Szkoła Podstawowa w Tarnawie Dolnej, c) Szkoła Podstawowa w Śleszowicach, d) Gimnazjum w Zembrzycach objęte wsparciem w ramach Projekt, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zembrzyce. 4. Nauczyciel - należy przez to rozumieć nauczycieli (w tym dyrektorów) zatrudnionych w szkołach zakwalifikowanych do projektu. 5. Uczeń – należy przez to rozumieć uczniów/uczennice uczęszczających do szkół zakwalifikowanych do projektu. 6. Zajęcia- należy rozumieć zajęcia z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem metody eksperymentu, zajęcia z programowania, oraz zajęcia indywidualne wyrównawcze z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych. 7. Warsztaty – należy rozumieć warsztaty oraz szkolenia dla nauczycieli zakwalifikowanych do projektu. 6. Komisja Rekrutacyjna - komisja powołana w celu przeprowadzenia rekrutacji. 


§ 3 Cel projektu

Celem głównym projektu jest : - podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie programowania, nauk matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem metody eksperymentu u 314 uczniów/uczennic poprzez udział w zajęciach dodatkowych; - podniesienie kompetencji zawodowych i doskonalenie umiejętności u 34 nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, w zakresie nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki, a także włączenia pracy metodą eksperymentu do procesu dydaktycznego oraz pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnymi. - doposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych, - utworzenie przedmiotowej pracowni międzyszkolnej.

§ 4 Okres realizacji projektu

Projekt, o którym mowa w §1 pkt.1 realizowany będzie w okresie od 01.03.2017 r. do 30.06.2018 r.

§ 5 Zakres wsparcia

1. Projekt, o którym mowa obejmuje wsparcie w formie zajęć z zakresu: a) przedmiotów matematyczno-przyrodniczych prowadzonych metodą eksperymentu we wszystkich szkołach (29 grup x 2 h. x 24 tyg.), b) programowania we wszystkich szkołach (29 grup x 2 h. x 24 tyg.) c) indywidualnych zajęć wyrównawczych z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych dla uczniów ze wszystkich szkół (48 uczniów x 1 godz./ tydz. x 30 tyg.) d) Piknik naukowy dla wszystkich szkół w zagrodzie edukacyjnej Bacówka u Harnasia w Marcówce. 2.Zajęcia przeznaczone są dla 314 uczniów/uczennic zakwalifikowanych do udziału w projekcie: - Szkoła Podstawowa w Zembrzycach – 110 uczestników, 10 grup; ( 54 uczennic i 56 uczniów) - Szkoła Podstawowa w Śleszowicach – 79 uczestników, 8 grup; ( 35 uczennic i 44 uczniów) - Szkoła Podstawowa w Tarnawie Dolnej – 67 uczestników, 6 grup ( 34 uczennic i 33 uczniów) - Gimnazjum w Zembrzycach – 58 uczestników, 5 grup (27 uczennic i 31 uczniów). 3. Każdy uczeń może wziąć udział w kilku formach wsparcia. 4. W ramach projektu przeprowadzone zostaną również warsztaty i szkolenia dla nauczycieli w zakresie: a) TIK i nowoczesne narzędzia w procesie dydaktycznym, 34 nauczycieli (3 grupy x 30 h.) - warsztaty dla nauczycieli z zakresu: - obsługi programów dotyczące prowadzenia zajęć z programami multimedialnymi i programami edukacyjnymi multimedialnymi; b) szkolenia z metody eksperymentu w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – 34 nauczycieli (3 grupy x 32 h), c) szkolenie dla nauczycieli z programowania (3 grupy x 25 h.) d) sieć współpracy i samokształcenia - 8 spotkań z tutorem po 4 godz., praca z uczniami metodą eksperymentu - dla wszystkich nauczycieli - (praca z uczniami metodą eksperymentu, wymiana doświadczeń, zachowanie trwałości wypracowanych rozwiązań).

§6 Zasady rekrutacji

1. Dyrektorzy szkół przeprowadzą w szkołach spotkania informacyjne z uczniami i rodzicami, których celem będzie zapoznanie z założeniami i celami projektu oraz zachęcenie do udziału w nim. 2. Informacja o projekcie i rekrutacji zamieszczona zostanie na stronie internetowej szkół objętych projektem oraz Gminy Zembrzyce. 3. W każdej szkole objętej projektem dostępne będą wszelkie informacje dotyczące projektu oraz druki rekrutacyjne ( sekretariat). 4. Rekrutacja do projektu przeprowadzona będzie do 15 września 2017 r. 5.Organizator rekrutacji może wydłużyć termin zakończenia postępowania rekrutacyjnego. 6.Udział w projekcie jest bezpłatny. 7.Rekrutacja jest prowadzona z poszanowaniem zasad równości szans kobiet i mężczyzn.

§ 7 Proces rekrutacji

1. Do projektu mogą się zgłaszać uczestnicy, którzy spełniają podstawowe kryteria rekrutacyjne tj.: a) dzieci i młodzież (poprzez swoich rodziców i opiekunów prawnych), którzy są uczniami szkół uczestniczących w projekcie, b) uczniowie wyrażający chęć uczestnictwa będą zgłaszali się samodzielnie, c) uczniowie zdolni, bierni, których udział w zajęciach byłby wskazany będą zgłaszani przez nauczycieli d) nauczyciele którzy są zatrudnieni w szkołach uczestniczących w projekcie i chcą podnieść swoje kwalifikacje,

2. Kryteria przyznawania punktów na zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych prowadzonych metodą eksperymentu a) osoby o najniższych wynikach w nauce ( 0-10 pkt - zależnie od średniej ocen ucznia z przedmiotów matematyki i przyrody (oświadczenie w formularzu zgłoszeniowym/weryfikacja w dokumentach szkolnych); • niedostateczna -10 pkt; • dopuszczająca –8 pkt, • dostateczny -6 pkt, • dobry – 4 pkt, • bardzo dobry – 2pkt, • celujący- 0 pkt. Uczniowie klas I-III są rekrutowani na podstawie ocen opisowych końcoworocznych 2016/2017, a punkty przyznawane są zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.
b) osoby z niepełnosprawnościami: od 0 do 10 pkt. zależnie od stopnia niepełnosprawności (ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności),
c) wynik testów weryfikujących poziom kompetencji w obszarach matematyczno-przyrodniczych : • 100-75 % poprawnych odpowiedzi – 1 pkt; • 74-50 % poprawnych odpowiedzi – 2 pkt; • 49-0 % poprawnych odpowiedzi – 3 pkt.
d) wynik testów wiedzy na temat swoich mocnych i słabych stron (0-3 pkt): • 100-75 % poprawnych odpowiedzi – 1 pkt; • 74-50 % poprawnych odpowiedzi – 2 pkt; • 49-0 % poprawnych odpowiedzi – 3 pkt. 

3. Kryteria przyznawania punktów na zajęcia z programowania: a) osoby o najniższych wynikach w nauce ( 0-10 pkt - zależnie od średniej ocen ucznia z zajęć komputerowych lub informatyki (oświadczenie w formularzu zgłoszeniowym/weryfikacja w dokumentach szkolnych); • niedostateczna -10 pkt; • dopuszczająca –8 pkt, • dostateczny -6 pkt, • dobry – 4 pkt, • bardzo dobry – 2pkt, • celujący- 0 pkt.
Uczniowie klas I-III są rekrutowani na podstawie ocen opisowych końcoworocznych 2016/2017, a punkty przyznawane są zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.
b) osoby z niepełnosprawnościami: od 0 do 10 pkt. zależnie od stopnia niepełnosprawności (ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności), c) wynik testów weryfikujących poziom kompetencji w obszarach programowani (0-3 pkt) : • 100-75 % poprawnych odpowiedzi – 1 pkt; • 74-50 % poprawnych odpowiedzi – 2 pkt; • 49-0 % poprawnych odpowiedzi – 3 pkt.
d) wynik testów wiedzy na temat swoich mocnych i słabych stron (0-3 pkt): • 100-75 % poprawnych odpowiedzi – 1 pkt; • 74-50 % poprawnych odpowiedzi – 2 pkt; • 49-0 % poprawnych odpowiedzi – 3 pkt.

4. Kryteria przyznawania punktów na zajęcia indywidualne wyrównawcze z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych a) zasady naboru - uczniowie wyrażający chęć uczestnictwa będą zgłaszali się samodzielnie, - uczniowie posiadający wskazania do udziału w zajęciach będą zgłaszani przez nauczycieli , pedagogów i innych specjalistów. - uczniowie wskazani przez nauczyciela na podstawie wyników klasyfikacyjnych z poprzedniego roku szkolnego. - orzeczenia, opinie z poradni b) kryteria: - osoby z niepełnosprawnościami – 0-10 pkt zależnie od stopnia niepełnosprawności - wyniki klasyfikacyjne z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych z poprzedniego roku szkolnego ocena: • niedostateczny – 4 pkt, • dopuszczający – 3 pkt, • dostateczny – 2 pkt, • dobry – 1 pkt, • bardzo dobry – 0 pkt. 5. Kryteria przyznawania punktów na warsztaty dla nauczycieli: a) osoby zamieszkałe na terenie Gminy Zembrzyce 10 pkt. b) poziom kompetencji w obszarach nauk matematyczno-przyrodniczych i programowania (0-3 pkt) c) osoby z niepełnosprawnościami: od 0 do 10 pkt. zależnie od stopnia niepełnosprawności (ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności) 

d) poziom kompetencji w obszarach z zakresu kompetencji kluczowych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami (0-3 pkt.) 6. Zaplanowane w projekcie zajęcia będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych uczniów i nauczycieli a rekrutacja będzie zgodna z zasadą równych szans oraz będzie opierała się wyłącznie na kryteriach merytorycznych, które nie odnoszą się do wyznania, rasy, przekonań czy niepełnosprawności

§ 8 Nabór Uczestników Projektu

1. Uczestnicy Projektu zostaną wybrani spośród uczniów i nauczycieli szkół wymienionych w §1 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 2.Stworzona zostanie lista rankingowa (zał.1 ,1N ) osób zakwalifikowanych oraz listy rezerwowe na podstawie ilości uzyskanych przez kandydatów punktów. 3. Kolejność na liście określa się na podstawie ilości uzyskanych przez kandydata punktów, przy czym na pierwszym miejscu na liście zapisuje się ucznia, który uzyskał najwyższą ilość punktów, a następnie w kolejności malejącej ilości punktów aż do wyczerpania liczby miejsc. 4. Gdy kandydaci otrzymają tą sama liczbę punktów, decyduje kolejność zgłoszeń. 5. Warunkiem umieszczenia uczestnika na liście rankingowej dla wybranego/wybranych rodzajów zajęć/ warsztatów jest wypełnienie i złożenie Formularza uczestnictwa stanowiącego odpowiednio załącznik Nr 2 lub 2N do niniejszego Regulaminu. 6. Na tej podstawie Komisja Rekrutacyjna kwalifikuje uczestników do udziału w projekcie lub w przypadku braku miejsc określonych w projekcie umieszczają go na liście rezerwowej. W razie skreślenia uczestnika z listy, na jego miejsce zostaje zakwalifikowany kolejny w rankingu uczeń z listy rezerwowej. 7. Jeżeli liczba chętnych będzie niższa niż zakładana, zorganizowane zostaną dodatkowe spotkania z uczniami i ich opiekunami, podczas których zachęcimy młodych ludzi do udziału w projekcie poprzez przedstawienie korzyści z niego płynących.

§ 9 Warunki udziału

1.Uczeń/nauczyciel, który w wyniku rekrutacji zakwalifikował się do udziału w projekcie, co zostało potwierdzone w protokole Komisji Rekrutacyjnej zostaje pełnoprawnym Uczestnikiem projektu. 2.Osoby zakwalifikowane do projektu w momencie rozpoczęcia udziału w poszczególnych formach wsparcia dostarczają podpisane i wypełnione następujące dokumenty: a) umowa uczestnictwa w projekcie - zał. nr 3, 3N, b) oświadczenie uczestnika projektu – ( wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu) zał. Nr 4, 4N , c) oświadczenie potwierdzające kwalifikowalność uczestnika - zał.5, 5N d) formularz – zakres danych osobowych do systemu SL2014- zał.nr 6, 6N

§ 10 Uprawnienia i obowiązki Uczestnika Projektu

1. Uczestnik projektu jest uprawniony do nieodpłatnego udziału w projekcie. 2. Uczestnikowi projektu przysługuje prawo do bezpłatnych materiałów edukacyjnych, przewidzianych we Wniosku o dofinansowanie projektu. 3. Uczestnik projektu zobowiązany jest do rzetelnego i punktualnego uczestnictwa w zajęciach przewidzianych w ramach projektu, w wyznaczonych przez szkoły terminach - minimum 80% zajęć. 4.Każdorazowego potwierdzania uczestnictwa w zajęciach na listach obecności. 5. Uczestnik projektu zobowiązany jest do wypełniania testów umiejętności dla celów ewaluacji i monitorowania projektu. 6. Uczestnik projektu zobowiązany jest do przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad, w tym dbania o sprzęt i pomoce wykorzystywane podczas realizacji projektu, a także do stosowania się do poleceń wydawanych przez osoby zaangażowane w realizację projektu (dot. zakresu realizacji projektu). 7. Beneficjent dopuszcza usprawiedliwione nieobecności uczestnika projektu spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. 9. Beneficjent zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika projektu z listy uczestników projektu w przypadku: - na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego wraz z podaniem przyczyny rezygnacji (zał.nr. 7) uczestnik ww. wniosek przedkłada do koordynatora szkolnego, który niezwłocznie informuje o tym Kierownika Projektu wraz z propozycją osoby z listy rezerwowej, która ma przystąpić do Projektu, - na wniosek osoby prowadzącej zajęcia lub wniosek dyrektora szkoły uzasadniony rażącym naruszeniem zasad uczestnictwa w zajęciach, - rezygnacji uczestnika projektu z nauki/pracy w szkole biorącej udział w projekcie, na podstawie informacji uzyskanej od dyrektora szkoły, - w przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia ponad 20 % zajęć. 

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Zakres wsparcia może ulec zmianie w trakcie realizacji projektu. 2. O zaistniałych zmianach Beneficjent niezwłocznie poinformuje uczestnika projektu za pośrednictwem koordynatorów szkolnych. 3 . Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikowi wsparcia zgodnego z zapisami niniejszego Regulaminu i wynikające z wniosku o dofinansowanie projektu. 4. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępny jest w Biurze projektu oraz sekretariatach szkół realizujących projekt.

Załączniki do Regulaminu: 1. Lista rankingowa - zał.nr1 lub 1N 2. Formularza uczestnictwa -załącznik nr 2 lub 2N 3. Umowa uczestnictwa w projekcie - zał. nr 3, 3N 4. Oświadczenie potwierdzające kwalifikowalność uczestnika - zał. nr .4, 4N 5. Oświadczenie uczestnika projektu – ( wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu) - zał. nr 5, 5N , 6. Formularz – zakres danych osobowych do systemu SL2014 - zał.nr 6, 6N